Showing posts with label Meng Hui Yuan. Show all posts
Showing posts with label Meng Hui Yuan. Show all posts

Tuesday, January 30, 2024

Xin Jing - Meng Hui Yuan (心經 - 孟慧圓)


觀自在菩薩 行深般若波羅蜜多時
Guan zi zai pu sa xing shen ban ruo bo luo mi duo shi
照見五蘊皆空 度一切苦厄
Zhao jian wu yun jie kong du yi qie ku e
舍利子 色不异空 空不异色
She li zi se bu yi kong kong bu yi se
色即是空 空即是色
Se ji shi kong kong ji shi se
受想行識 亦複如是
Shou xiang xing shi yi fu ru shi

舍利子 是諸法空相
She li zi shi zhu fa kong xiang
不生不滅 不垢不淨 不增不减
Bu sheng bu mie bu gou bu jing bu zeng bu jian
是故空中無色 無受想行識
Shi gu kong zhong wu se wu shou xiang xing shi

無眼耳鼻舌身意 無色聲香味觸法
Wu yan er bi she shen yi wu se sheng xiang wei chu fa
無眼界 乃至無意識界
Wu yan jie nai zhi wu yi shi jie
無無明 亦無無明盡 乃至無老死 亦無老死盡
Wu wu ming yi wu wu ming jin nai zhi wu lao si yi wu lao si jin
無苦集滅道 無智亦無得 以無所得故
Wu ku ji mie dao wu zhi yi wu de yi wu suo de gu

菩提薩埵 依般若波羅蜜多故
Pu ti sa duo yi ban ruo bo luo mi duo gu
心無挂礙 無挂礙故 無有恐怖
Xin wu gua ai wu gua ai gu wu you kong bu
遠離顛倒夢想 究竟涅盤
Yuan li dian dao meng xiang jiu jing nie pan

三世諸佛 依般若波羅蜜多故
San shi zhu fu yi ban ruo bo luo mi duo gu
得阿耨多羅三藐三菩提
De a nou duo luo san miao san pu ti

故知般若波羅蜜多 是大神咒 是大明咒
Gu zhi ban ruo bo luo mi duo shi da shen zhou shi da ming zhou
是無上咒 是無等等咒
Shi wu shang zhou shi wu deng deng zhou
能除一切苦 真實不虛
Neng chu yi qie ku zhen shi bu xu

故說般若波羅蜜多咒
Gu shuo ban ruo bo luo mi duo zhou
即說咒曰
Ji shuo zhou yue
揭諦揭諦 波羅揭諦 波羅僧揭諦 菩提薩婆呵
Jie di jie di bo luo jie di bo luo seng jie di pu ti sa po he